99 Baltie Zirgi

Tautskolas darbības principi

Tautskola piedāvā alternatīvu variantu valsts pamatizglītības standarta apgūšanai uz humānās pedagoģijas metodikas bāzes, izmantojot individuālās apmācību metodes.

Galvenās pamatskolas darba īpatnības:

1. Aktīva tautas etniskās kultūras mantojuma izmantošana;

2. Izsvērta ārpusstundu darba savienošana ar mācību stundām, tā, ka tās viena otru papildina, stimulējot bērna pašattīstību;

3. Ir īpašās „domāšanas” stundas;

4. Darbs daiļamatniecības darbnīcās;

5. Bērni - „skolotāju palīgi” (bērni māca bērnus);

6. Mācībdarba organizēšana dažādu vecumu bērnu saimēs;

7. Aktīva bērnu ievadīšana patstāvīgā mācībvielas apguvē;

8. Ģimeniskas attiecības.

Tautskolas redzējumā, izglītība tiek organizēta tā, ka par izejas punktu ņem bērnu – viņa intereses, sapņus, dotumus, un visām institūcijām ir jākalpo tiem. Centrā ir tas, kas vajadzīgs bērnam un kādu uzdevumu viņš ieradies veikt šai pasaulē, kādam darbam viņš te ir nācis un kam, faktiski, ir gatavs.

Konceptuāli ideju pamatā ir atziņa par visa vienotību, jeb tā sauktā veseluma (holisma) filozofija. Veselums bērnā  un cilvēkā patiesi atklājas tā misijā uz Zemes.

Ilgspējīgas sabiedrība attīstība var notikt tikai tad, ja tiek apzināta cilvēka vieta un loma Visuma procesos vai, citiem vārdiem runājot, cenšoties ieraudzīt cilvēku Veselumā

Tautskola iecerēta kā mūžizglītības centrs, kā parauga vieta jaunu audzināšanas un izglītošanas formu īstenošanai un jauna sadzīves modeļa veidošanai, kā arī pieredzes apmaiņai Latvijas un Eiropas mērogā.

Turpinot Tautskolas “99 Baltie zirgi” iesākto praksi, izglītību paredzēts veidot, balstoties uz principiāli jaunu tautizglītības koncepciju – humāno pedagoģiju, bet sadzīves modeli veidot kā sadarbību sabiedriskā, ekoloģiskā un ekonomiskā aspektā. Ir ļoti svarīgi, lai Latvijā būtu vieta, kur inovatīvas pedagoģiskās zinātniskās atziņas var tikt ieviestas praksē.

Vairāk: http://www.drustutautskola.lv/