Reformpedagoģija- dažu modeļu salīdzinājums

 

 

Šo trīs reformpedagoģijas modeļu starpā pastāv vairāk līdzību nekā atšķirību. Tā, piemēram, visi virzieni uzsver, ka centrā ir bērns un viņa vajadzības, līdzīgas ir arī pielietotās darba metodes un vecāku līdzdalība un iesaistīšanās skolas dzīvē.

 Turpinājumā piedāvājam vienkāršotu salīdzinošu pārskatu (no vācu žurnāla "Die ideale Schule", 2009.g. Nr.6).

 

 

Jēnas plāns

Montesori

Valdorfskola

 

Bērntēls

 

Humānistisks atsevišķs bērns kopienā un sabiedrībā; audzināšana + izglītība, pašatbildība + komandas spējas

 

Indivīds centrā,

noteiktas audzināšanas ētika, patstāvība un pašatbildība kā svarīgs audzināšanas mērķis

 

 

Antropozofisks pasaules uzskats un tam atbilstošs bērntēls – skola un skolotāji palīdz veidoties garīgai būtnei

Grupu veidošanas princips

Saimes, nevis vienā gadā dzimušo bērnu klases

 

Dažāda vecuma grupas

Neatbalsta jaukta vecuma grupas

Mācību telpa

“dzīvojamā istaba” skolā, saimes telpa kā darba un dzīves telpa

grupas telpa kā dzīves un darba vieta; iepriekš sagatavota vide ar pieejamiem didaktiskajiem mācību materiāliem

 

Samērā pieticīgi aprīkotas klases telpas (atbilstoši antropozofijas uzskatiem)

Mācību plāns

Bāze ir valsts standarts, elastīga pieeja, programma sadalīta lielākos mācību un prakses blokos

Bāze ir valsts standarts, elastīga un individuāla pieeja, orientācija uz Montesori izstrādāto un pamatoto saturu

Savs mācību plāns ar salīdzinoši lielu “vēsturiskās” tematikas īpatsvaru, valsts standarta ievērošana

 

Mācību formas

Pētoši atklājošā mācīšanās,

“pasaules zinības” kā priekšmets,

dabiskā mācīšanās (sarunas, spēles, darbs un svētki)

 

Pētoši atklājošā mācīšanās,

“kosmiskā audzināšana”, brīvais darbs, darbs ar didaktisko materiālu

 

Izteikti dominējoša skolotāja loma (frontālā stundu pasniegšanas metode)

Mācību saturs un metodes

Orientācija uz darbu skolā pie aktuāliem tematiem un notikumiem, „mācību materiāls ir pati dzīve“.

Atvērtība sabiedriskām un didaktiskām inovācijām.

Pamatpriekšmetu sistēma: mācību priekšmeti integrēti blokos

 

Klasiskās metodes un temati.

Īpatnība ir “kosmiskā audzināšana”.

Savu mācību materiālu izmantošana, kas nosaka arī mācību metodes.

 

Klasiskā satura kanons.

Maz inovatīvu metožu.

Izteikta skolotāja dominējošā loma.

Grupu darba neatzīšana.

Darba vietu izkārtojums telpā

Brīva sēdvietas izvēle.

Soli un krēsli tiek brīvi pārvietoti.

 

Brīva izvēle, mainīgs solu izvietojums. Priekšroka tiek dota individuālam darbam.

Oligātas solu rindas. Frontālās nodarbības. Klausīšanās skolotājā.

Skolotāja loma

Palīdz un konsultē bērnu, kurš mācās un strādā pats

Palīdz un konsultē, ideālā gadījumā neiejaucas.

Saitiņa starp mācību materiālu un bērnu.

Skolotājs kā iecelta autoritāte.

Deviņus gadus viens skolotājs.

 

Skolas veids

Autonoma skola pati ar savu seju, programmu un profilu.

„Atvērtais modelis“.

Demokrātiska nostāja.

Katrai skolai savs profils. Pārsvarā tiek ievērots Montesori skolas tēls.

Demokrātiska nostāja. Parasti apolitiska.

Pārsvarā R. Šteinera idejām atbilstošs skolas veids. Demokrātiska skolas pārvalde.