Humānā pedagoģija

 

Humānās pedagoģijas aktualizētāji Latvijā ir Latvijas Humānās Pedagoģijas asociācija, kas izdod gruzīņu pedagoga, Krievijas Izglītības akadēmijas akadēmiķa Š. Amonašvilli grāmatas, organizē vieslekcijas, seminārus un vasaras nometnes humānās pedagoģijas ideju popularizēšanai. Amonašvilli prakse izriet no pedagoģijas klasiķu mācībām, kas aptver dažādu laiku un tautu kultūras un filozofijas mantojumu, un katrs pedagogs to var pielietot saskaņā ar Latvijas tradīcijām, paražām un tikumiem.

 

Humānā pedagoģija:

 -      iestājas par garīgu, tikumisku, ētisku un kvalitatīvu izglītības sistēmu,

-        realizē humāni personisku pieeju bērniem, tas ir, izglītības saturs tiek pilnveidots un reformēts, rūpējoties par izglītojamā bērna personības veidošanos, atzīstot katra cilvēka unikālo vērtību, viņa talantus, intereses un vajadzības,

-         akcentē tos audzinošos aspektus mācību priekšmetos un ārpusklases darbā, kuri ietekmē skolēna personības veidošanos:

          -        palīdz iepazīt sevi, savu iekšējo pasauli,

       -         izprast Dabas skaistumu un sajust tās stāvokļus,

       -        ieaudzina vēlmi priecēt cilvēkus un palīdzēt tiem,

       -        attīsta interesi par dzīvesmākslu, garīgām  dimensijām       un  filozofēšanu,

 

 

-        īsteno vispārcilvēciskas vērtības un augstāko tikumisko likumu ieviešanu apmācības procesā, palīdz bērniem apzināt labestīgu jūtu, vārdu, domu un darbu milzīgo spēku, veicina tikumiski-ētiskas pārliecības veidošanos, māca iepazīt Mīlestības, Skaistuma Apziņas, Līdzcietības, Žēlsirdības, Drosmes un Godīguma nozīmi cilvēka dzīvē,

 

-         audzina skaistuma izpratni caur Mākslu un Kultūru, tāpēc cenšas apvienot tos sabiedrības radošos spēkus, kuri cenšas dzīvē realizēt kultūras vērtību prioritāti;

 

-         rada apstākļus skolotāja profesionālās meistarības un radošā potenciāla realizēšanai,

 

-         papildus izglītības bāzes saturam, ievieš profilējošas nodarbības, kuras vērstas uz bērna radošā potenciāla attīstību,

 

-         veicina māksliniecisko un zinātnisko izaugsmi, palīdzot veikt pētījumus tajās jomās, kuras paplašina zināšanu robežas par Cilvēku, Dabu, Kosmosu un Kultūru,

 

-         māca jaunajiem cilvēkiem strādāt sabiedrības labklājībai un attīstībai;

 

-        aktivizē bērna psiho-fizioloģiskās spējas un to attīstību bez stresa, pārslodzes, ievērojot skolēna intereses un potenciālu,

 

-         piedāvā integrētu un fakultatīvu mācību priekšmetu apgūšanu loģiskās, mākslinieciski tēlainās un radošās domāšanas veicināšanai;

 

-         attīstīta vērīgumu, uzmanību, atjautību, spēju dot precīzu un skaidru situācijas, dabas parādību un cilvēku raksturojumu,

 

-         attīstīta māku strādāt patstāvīgi, spēju sadarboties ar citiem, rosina drosmi izteikties, apdomāt un uzdot izzinošus jautājumus, un ļauj bērnam izjust tieksmi uzzināt vairāk;

 

-         uzsver ģimeņu radošu sadarbību ar skolu.