IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

 

 

APSTIPRINU

Biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi” valdes locekle

______________________   Kristīne Liberta

                                          (paraksts)

Ikšķilē, 2015.gada 22.janvārī

 

Iekšējās kārtības NOTEIKUMI

 

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 15., 16. un 23.pantu, MK 1338.noteikumiem,

biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi” pamatskolas

nolikuma 13. un 41.punktu

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi” pamatskolas teritoriālās struktūrvienības „Ikšķiles Brīvā skola”, turpmāk SKOLAS, iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā- noteikumi) izdoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi” pamatskolas nolikumu.

1.2. Noteikumi regulē uzvedības normas SKOLĀ un tās teritorijā, kas nav noregulētas ar likumu un citiem normatīviem aktiem.

1.3. SKOLAS  galvenais uzdevums radoši piedalīties izglītojamo  personības veidošanās procesā saskaņā ar  Biedrības Tautskolas nolikumā un SKOLAS attīstības koncepcijā noteikto.

1.4. SKOLĀ mācības notiek valsts valodā.

1.5. SKOLĀ izglītojamie tiek komplektēti saimēs, kurās vienlaicīgi mācās dažāda vecuma un sagatavotības bērni.

 

2. SKOLAS mācību un ārpus klases darba  organizācija

2.1. Mācību un ārpus klases darbs skolā notiek saskaņā ar SKOLAS izstrādāto izglītības programmu, kur:

·         tiek ievērotas valsts standartu prasības programmu realizācijā,

·          apmācība norisinās skatot lietas KOPVESELUMĀ, kur mācību priekšmeti/nodarbības savijas un apvienojas stundu/nodarbību laikā,

·         tiek saglabāta kāda 1 vai 2 mācību priekšmetu/aktivitātes dominante dienā, kura atspoguļojas stundu vai nodarbību sarakstā.

·         mācību un ārpusklases darbs notiek saskaņā ar SKOLAS mācību daļas  vadītājas apstiprinātu mācību priekšmetu stundu/nodarbību sarakstu.

·         programmās var tik veiktas īslaicīgas, nelielas izmaiņas, pamatojoties uz izglītojam interesēm un vajadzībām, jo SKOLA izmanto individuālo pieeju izglītojamo apmācībā.

2.2. Vienas mācību stundas garums ir 40 min.

2.3. Mācības stundu bloki / nodarbību laiki (var nedaudz mainīties, iepriekš par to informējot vecākus un audzēkņus):

Nr.

Laiks

Rīta aplis/1.

8.30-8.50

2.

8.50-9.30

3.

9.30-10.10

Brokastis

10.10-10.20

   4.

10.20-11.00

5.

11.00-11.40

6.

11.40-12.20

Āra pauze

12.20-13.00

Pusdienas

13.00-13.20

Individuālais darbs

14.00-14.40

   Launags

14.45-15.00

 

Ārpusklases/ ārpusnodarbību darbs

15.00-16.00

 

2.4.SKOLA strādā piecas dienas nedēļā.

2.5. Katra mācību gada sākumā ir divas adaptācijas nedēļas, lai atvieglotu izglītojamiem pārejas periodu uz jaunu ikdienas ritmu.

2.6. Pedagoģiskā darba pilnveidošanas nolūkā (pieredzes apmaiņas pasākumi, semināri, pašizglītības darbs, pieredzes apmaiņas u.c.) vadībai ir tiesības noteikt divas metodiskās dienas mēnesī, bet ne vairāk kā sešas dienas mācību gada laikā, par to brīdinot audzēkņu vecākus vismaz nedēļu iepriekš.

2.7. SKOLA darbojas pēc vadītāja apstiprinātā brīvdienu un mācību grafika, ko apstiprina katra mācību gada sākumā.

2.8. SKOLAS darba pārtraukumi:

·  gadījumā, ja ir slimi vai atrodas atvaļinājumā visi pedagogi, SKOLA tiek slēgta.

·  ārkārtas situācijās pēc augstākstāvošu institūciju rīkojuma.

·  pirms katra mācību gada sākuma un pēc tā beigām tiek paredzēts laiks kopumā ne ilgāks par divām nedēļām SKOLAS sagatavošanai jaunajam mācību gadam, kā arī telpu remontam un ģenerāltīrīšanai.

·   ja nepieciešams neplānots steidzams remonts, kas skar izglītojamiem lietojamās telpas vai avārijas situācijās, kad Iestāde nevar nodrošināt nepieciešamo izglītības procesu un higiēnas prasību ievērošanu, šajā laikā izglītojamie SKOLU neapmeklē, par ko pēc iespējas savlaicīgi tiek brīdināti Vecāki.

2.9. SKOLA ir tiesīga ierosināt papildus brīvlaiku audzēkņu atpūtas vai ēkas remontdarbu nolūkos.

 

3. SKOLAS darba dienas organizācija

3.1. Vecāki ir atbildīgi, lai ar šo sadaļu Noteikumos būtu iepazīstinātas personas, kuras ir pilnvarotas izglītojamos atvest vai izņemt no SKOLAS.

3.2.Skolas darba  laiks

3.2.1. Skolas durvis tiek atvērtas plkst.8.00.

3.2.2 Izglītojamie jāatved laikā no plkst. 8.00 līdz 8.20. No šī brīža SKOLAS personāls uzņemas atbildību par izglītojamo līdz vecāki atnāk pakaļ, ievērojot SKOLAS darba laikus un konkrētās programmas, kurā mācās izglītojamie, dienas ritmu. Kavēšanās nelabvēlīgi ietekmē bērna labsajūtu un mācību procesu.

3.2.3.      Mācību stundas Skolā sākas  plkst. 8.30

3.2.4. Izglītojamiem jāpiedalās nodarbībās līdz plkst.15.00. Ja kādu dienu audzēknim no skolas jādodas prom pirms plkst.15, vecākiem tas iepriekš jāsaskaņo ar tās dienas atbildīgo pedagogu.

3.3. Mācību stundu laikā izglītojamo, darbinieku un mantas drošības nolūkā Skolas ārdurvis var tikt slēgtas.

3.4. Ikdienā SKOLAS ārdurvis ir slēgtas no plkst.17.00 līdz 8.00.

3.5. Nav pieļaujama izglītojamā atrašanās SKOLĀ un SKOLAS teritorijā pirms plkst. 8.00 un pēc plkst. 17.00 bez vecāku klātbūtnes un SKOLAS darbinieki neuzņemas atbildību par izglītojamiem ārpus SKOLAS darba laika. Ja gadās situācija, ka bērnam jāuzturas SKOLĀ pēc plkst.17.00, vecākiem par to iepriekš jāvienojas ar tās dienas atbildīgo pedagogu.

3.6. Personas, kuras drīkst izņemt izglītojamos no SKOLAS, vecāki norāda katra mācību gada sākumā, aizpildot „Bērna datu karti” (rīcībspējīgas personas ne jaunākas par 13 gadiem) vai veicot kartē papildinājumus. Pedagogi neatdod audzēkņus personām, kuras atrodas alkohola vai narkotisko vielu reibumā.

3.7. Pirmsskolas bērni atstāj SKOLAS telpas tikai kopā ar vecākiem.

3.8. Ja vecāki vai to pilnvarotās personas kaut kādu iemeslu dēļ kavējas, par to jāpaziņo atbildīgajam pedagogam telefoniski;

3.9. Brīvajā laikā izglītojamie var atrasties klasēs, bet dežurantiem šajā laikā jāizvēdina un jāsakārto klase nākošās stundas darbam. Klašu dežuranti atbild par kārtību klasē katru dienu.

3.10. Nav pieļaujama svešu un nepiederošu personu uzturēšanās telpās bez pavadošā personāla;

 

4.       Ārpusstundu darba un pasākumu organizācija

4.1. Ārpusstundu nodarbības notiek pēc pedagogu priekšlikumiem saskaņā ar sarakstu, ko apstiprina mācību daļas vadītājs.

4.2. Izglītojamiem SKOLAS telpās ir iespēja lasīt SKOLAS  bibliotēkā esošās grāmatas. Izglītojamie  apņemas SKOLAS  grāmatas lietot saudzīgi.

4.3. Izglītojamiem ir iespēja lietot SKOLAS telpās esošos mūzikas instrumentus. Mūzikas instrumenti jālieto uzmanīgi, lai tos nesabojātu.

4.4. Skolā organizētie pasākumi jābeidz ne vēlāk kā plkst. 21.00. Izņēmumi ir masu pasākumi, par kuru beigšanās laiku izglītības iestādes vadītājs, vienojoties ar izglītojamo vecākiem, lemj par katru gadījumu atsevišķi. 

4.5.Pasākumu laikā par kārtību atbild pasākuma organizētājs. Pēc pasākuma telpa jāsakārto.

4.6. Ja SKOLAS pasākumus vai talkas vecāki apmeklē kopā ar bērniem, tad par rotaļu vietas un lietu sakārtošanu atbild vecāki.

 

5.      Aizliegtās vielas un priekšmeti

Skolā un tās teritorijā ir noteikts aizliegums iegādāties, lietot, glabāt un realizēt alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus.

 

6. Izglītojamo tiesības un pienākumi

6.1.Izglītojamam ir tiesības:

6.1.1.      Saņemt izglītību atbilstoši SKOLĀ realizējamai programmai, iegūt kvalitatīvas zināšanas vispārizglītojošos priekšmetos, piedalīties fakultatīvajās un papildus nodarbībās, saņemt paskaidrojumus un konsultācijas jaunās vielas un papildjautājumu apguvē.

6.1.2.      Saņemt nepieciešamo medicīnisko un psiholoģisko palīdzību.

6.1.3.      Izglītošanās procesā izmantot Skolas telpas un teritoriju, bibliotēkas un citas informācijas krātuves, mūzikas instrumentus un sporta spēļu inventāru un skolas tehniskās ierīces

6.1.4.      Attīstīt savas radošās spējas, pilnveidoties kulturālā un tikumiskā gaisotnē.

6.1.5.      Uz valsts, pašvaldības, skolas dibinātāju, vecāku apmaksātu pamatizglītības un pirmsskolas izglītības ieguvi.

6.1.6.      Pārstāvēt skolu dažādu mērogu pasākumos, konkursos, olimpiādēs, iesaistīties izglītojamo domē.

6.1.7.      Saņemt no pedagogiem savlaicīgu informāciju par ieskaitēm un to apjomu, saņemt motivētu savu zināšanu un uzvedības novērtējumu.

6.1.8.      Paust savu attieksmi pret apmācības saturu un mācību metodēm, izteikt priekšlikumus skolas dzīves pilnveidošanai.

6.1.9.      Koleģiāli izvērtēt izglītojamo uzvedību un mācību darbu, palīdzēt uzlabot situāciju.

6.1.10.  Izveidot izglītojamo pašpārvaldi un darboties tajā. Izvirzīšanas vai ievēlēšanas gadījumā darboties reģionālajā izglītojamo domē, Latvijas izglītojamo parlamentā, Latvijas izglītojamo padomē un citās organizācijās.

6.1.11.  Mācīties netraucētam.

6.1.12.  Izteikt savas domas.

6.1.13.  Aizrādīt citiem par nepareizu rīcību.

 

6.2. Izglītojamam ir pienākums

6.2.1. Mācīties atbilstoši savām spējām un iegūt pamatizglītību.

6.2.2.      Skolas un mācību programmā paredzēto mācību stundu apmeklējums ir obligāts.

6.2.3.      Ievērot citu bērnu tiesības uz netraucētu izglītības ieguvi.

6.2.4.      Ievērot pedagogu tiesības uz apzināti netraucētu mācību stundu un ārpusstundu nodarbību organizēšanu un vadīšanu.

6.2.5.      Precīzi ievērot drošības noteikumus: ugunsdrošības, satiksmes un konkrētās telpas specifiskos iekšējās kārtības noteikumus.

6.2.6.      Precīzi ievērot rīcību ārkārtējās situācijās-evakuācijas plānu un operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību.

6.2.7.      Ievērot sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas un noteikumus, neaizskarot citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses.

6.2.8.      Atbilstoši savam vecumam apkopt sevi, savu darba un rotaļu vietu, sakārtot savas lietas garderobē, kā arī iesaistīties kopīgos telpu un teritorijas sakopšanas darbos.

6.2.9.      Saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi, SKOLAS mantu.

6.2.10.  Ar savu darbību un uzvedību neradīt draudus savai un apkārtējo cilvēku dzīvībai un veselībai.

6.2.11.  Ar cieņu izturēties pret valsts un skolas simboliem, kā arī dažādām rasēm, tautām, etniskajām grupām un to pārstāvjiem

6.2.12.  Nodarbībās izglītojamie uzmanīgi seko līdzi, izpilda pedagoga dotos norādījumus un uzdevumus, netraucējot pārējiem izglītojamiem un pedagogiem.

6.2.13.  Izglītojamie ievēro speciālo kabinetu (informātikas, mājturības u.c. kabinetu , sporta zāles) iekšējās kārtības un drošības noteikumus.

6.2.14.  Ja kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu drošībai, izglītojamais informē SKOLAS darbiniekus vai vecākus, kuriem ir pienākums par notikušo ziņot SKOLAS vadībai. Ja pret izglītojamo ir vērsta vardarbība zvanīt: Bērnu uzticības tālruni 8009000; Bērnu un pusaudžu uzticības tālruni 8006008.

6.2.15.  Pēc pusdienām pie kopgalda izglītojamie katrs savus traukus aiznes un atstāj netīrajiem traukiem paredzētajā vietā.

6.2.16.   Veikt dežuranta pienākumus.

 

6.3.      Izglītojamam ir aizliegts:

6.3.1.  spēlēt spēles mobilajos telefonos;

6.3.2.  lietot mobilo telefonu stundu un ārpus stundu nodarbību laikā;

 

6.3.3.      lietot rupjus, apvainojošus vārdus, kā arī fiziski un psiholoģiski ietekmēt citus izglītojamos un skolas personālu.

6.3.4.      skolā spēlēt azartspēles, kārtis u.c.

6.3.5.      kāpt ārā pa logu, slidināties par trepju margām, sēdēt vai novietot mantas uz palodzēm, apkures radiatoriem un caurulēm

6.3.6.      smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus un ierasties iereibušiem, lietot citas apreibinošas vielas skolā un tās teritorijā.

6.3.7.      ienest SKOLĀ pirotehniku, šaujamieročus, asus priekšmetus, alkoholu, narkotikas, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, cigaretes un citas blakus lietas.

 

7.Noteikumi par apģērbu, apaviem un sporta inventāru

7.1. Vecāki nodrošina, ka izglītojamie Skolā atrodas apģērbā un apavos, kas atbilst zemāk minētajām prasībām.

7.2. Vecāki nodrošina, ka izglītojamie Skolas telpās lieto vecumam un telpām piemērotus ērtus apavus un ērtu un kārtīgu apģērbu.

7.3. Neatkarīgi  no laika apstākļiem  izglītojamie katru dienu dodas laukā, tāpēc āra apģērbam un apaviem ir jābūt atbilstošam laika apstākļiem – mitrum izturīgam un siltam.

7.4. Izglītojamie virsdrēbes atstāj ģērbtuvē.

7.5. Atkarībā no laikapstākļiem, vecuma un izglītojamā speciālām vajadzībām nepieciešams nodrošināt, ka izglītojamiem ir papildus maiņas apģērbs (cimdi u.tml.) un apavi. Maiņas apģērbs tiek glabātas uz pakaramajiem auduma maisiņos. Domājot par garderobes estētisko noformējumu, lūdzam nelietot polietilēna maisiņus.

7.6. Nozaudētās zeķes, cimdus, kabatas lakatiņus u.c. var  atrast garderobē „atrasto lietu” grozā.

7.7.Uz sporta stundām izglītojamie ierodas sporta apģērbā un sporta apavos (atbilstoši sporta sezonai un paredzētajām nodarbībām). Izglītojamie, kuri atbrīvoti no sporta nodarbībām vai cita iemesla dēļ nepiedalās sporta stundā, atrodas tur, kur ir  saime vai veic pedagoga norādītus darbus.

7.8. Sporta inventāru izglītojamie novieto speciālās tam paredzētās vietās.

 

8. Sadarbība ar vecākiem

8.1. . Lai sekmētu iespējami operatīvu un kvalitatīvu saziņu ar vecākiem, ir noteikti vairāki saziņas veidi:

8.1.1. Saziņa klātienē/mutiski. Saimes  audzinātājas vai konkrētās dienas atbildīgais pedagogs nodod aktuālāko informāciju vecākam mutiski dienas sākumā, kad bērns tiek atvests uz skolu, vai arī dienas beigās, kad nodarbības beigušās.

8.1.2. Saziņa telefoniski. Ja mācību procesa laikā konkrētajā dienā bērnam rodas kādas veselības problēmas; jāprecizē laiks, kad bērns dosies mājās konkrētajā dienā; rodas kādi jautājumi ekskursiju laikā, pedagogs ar vecākiem sazinās telefoniski. Katra gada sākumā visiem pedagogiem tiek izsūtīts vecāku telefona numuru saraksts, ko izmantot šim saziņas veidam.

8.1.3. Saziņa e-pastā. Šis saziņas veids tiek izmantots, ja vecākiem jānosūta informācija par plānotajiem skolas pasākumiem, talkām, ekskursijām vai citiem pasākumiem. Klases audzinātāji izmanto elektronisko saziņu ar savas klases vecākiem, lai nodotu informāciju par mācību procesam nepieciešamajiem materiāliem un pašu mācību procesu. Vecāku e-pastu adrešu saraksts katru gadu tiek aktualizēts un izsūtīts pedagogiem vienotā dokumentā ar telefonu numuriem.

8.1.4. Vecāku sapulces. Pēc vajadzības (aptuveni reizi mēnesī) tiek organizētas vecāku sapulces, kuru galvenais mērķis ir pedagogiem un vecākiem tikties klātienē, lai pārrunātu aktuālos jautājumus. Vecāku sapulces tiek integrētas ar izglītojošiem pasākumiem bērnu vecākiem lai vecāki izjustu piederību skolas kolektīvam un reizē uzzinātu ko jaunu.

 

8.2. Iestājoties Skolā un ja ir izmaiņas, arī katra mācību gada sākumā Vecāki aizpilda un iesniedz „Bērna datu karti”, sniedzot precīzus datus. SKOLA garantē, ka dati tiks izmantoti tikai SKOLAS darba vajadzībām;

8.3.Vecākiem ir pienākums apmeklēt vecāku sapulces, konsultācijas, lekcijas, talkas u.c. SKOLAS organizētos pasākumus. SKOLAS organizētās lekcijas, sapulces un konsultācijas tiek uzskatītas kā vienošanās starp vecākiem un SKOLU par kopīgām nostādnēm viendabīgas pedagoģiskās vides nodrošināšanai bērnam;

8.4. Vecāki apņemas informēt SKOLU, ja izglītojamam konstatētas lipīgas slimības (konjunktivīts, bērnu infekcijas, zarnu infekcijas, vīrusu infekcijas u.tml.), utis vai zarnu parazīti;

8.5. SKOLA ārstēšanu neveic, tāpēc, ja tiek konstatētas slimības pazīmes vai gūta trauma, par to nekavējoties tiek informēti vecāki, kuri nodrošina tālāku medicīniskās aprūpes saņemšanu.  Traumas gadījumā Skolas darbinieki veic pirmās palīdzības sniegšanu.

8.6. Ja pedagogiem ir nepieciešams papildus speciālistu slēdziens par to, vai mācību process SKOLĀ ir izglītojamā spējām atbilstošs, vecāku pienākums ir sadarboties ar SKOLU un to nodrošināt, un nepieciešamības gadījumā iesniegt pedagoģiski – medicīniskās komisijas slēdzienu;

8.7. Vecāku atbalsts nepieciešams gan teritorijas, gan ēkas ikgadējā uzpošanā, gan rotaļlietu gatavošanā utt., tādēļ pēc izglītojamā uzņemšanas SKOLĀ katrai ģimenei, neatkarīgi no audzēkņu skaita, mācību gada laikā jānostrādā 2 dienas. Pēc vecāku lūguma SKOLAS vadība var lemt par stundu skaita samazināšanu vai atbrīvošanu no tām.

8.8. Vecāku sapulcēs un SKOLAS padomē pieņemtie lēmumi ir saistoši arī tiem vecākiem, kuri sapulcē nav piedalījušies. Par iepazīšanos ar sapulcē pieņemtiem lēmumiem vecāki parakstās sapulces protokola pielikumā.

8.9. Pieņemšanas dienas ar SKOLAS vadību vecākiem ir jāsaskaņo mutiski vai pa tālruni ar konkrēto pedagogu vai direktora vietnieci izglītības jomā.

8.10. Ar vecāku atbalstu SKOLA veido izglītojamā fotoarhīvu. Par atļauju vai aizliegumu fotografēt izglītojamo vecāki ar Skolu vienojas līgumā.

8.11. Neskaidrie jautājumi par SKOLAS darbu un pretenzijas pedagogiem  un jautājumi par ģimenē lietotajām audzināšanas metodēm  netiek apspriestas izglītojamo klātbūtnē.

8.12. Ja izglītojamais ir izteicis sūdzības par kādu citu izglītojamo vecāki nedrīkst ne izteikt pārmetumus „vainīgajam”, ne viņu sodīt, ne pārmest viņa vecākiem, pirms ar pedagogiem nav pārrunāta konfliktsituācija.

8.13. Gadījumos, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret  izglītojamo, pedagogu pienākums ir ziņot  SKOLAS vadītājam. Vadītājs ziņo pašvaldības institūcijām, kuru funkcijās ietilpst bērnu tiesību aizsardzības jautājumu risināšana.

 

9. Kavējumu uzskaites kārtība

9.1. Ja izglītojamais nevar ierasties Skolā vecāki, norādot izglītojamā uzvārdu un klasi, par to pirmajā kavējuma dienā no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.00 informē izglītojamā saimes  audzinātāju:

·         zvanot nosūtot īsziņu uz skolas tālruni vai pedagoga tālruni;

·         iesniedzot rakstveida iesniegumu, kas adresēts saimes audzinātājam.

9.2. Ja paredzams, ka izglītojamais kavēs Skolu (slimības, ģimenes apstākļu vai citu iemeslu dēļ) vairākas dienas, vecākiem informācijā skolai jānorāda paredzamais izglītojamā ierašanās datums.

9.3. Ja izglītojamais kavējis SKOLU ilgāk par 3 dienām slimības dēļ, atgriežoties nepieciešams iesniegt ārsta zīmi, kurā norādīts neapmeklēšanas iemesls, kā arī atzinums par izglītojamā pašreizējo veselības stāvokli. Aizpildot ārsta zīmi, jānorāda SKOLAS nosaukums – Biedrības „Tautskola 99 Baltie zirgi” pamatskolas teritoriālā struktūrvienība „Ikšķiles Brīvā skola”;

9.4.Kavējuma zīmes Vecāki atnes audzinātājam tekošā mēneša laikā . Ja konkrētajā dienā  audzinātājs nav sastopams skolā, kavējuma zīmes atstāj skolotāju istabā.

 

10.Operatīvo dienestu izsaukšanas kārtība

10 .1. Ekstremāla situācija SKOLĀ rodas, ja:

·                tiek saņemts paziņojums pa telpās ievietotu spridzekli;

·                notikusi aizdegšanās kādā no skolas telpām;

·                izcēlies ugunsgrēks;

·                dabas katastrofu rezultātā radušies ēkas bojājumi;

·                saņemti izrēķināšanās draudi;

·                veidojas jebkura situācija, kas apdraud bērnu un skolas darbinieku dzīvības.

10.2. Lēmumu par ekstremālas situācijas iestāšanos vienpersoniski pieņem skolas direktors, administrācijas pārstāvis vai skolā esošs skolotājs, meistars, ja skolā nav direktors, informējot uz vietas esošos izglītojamos, darbiniekus un apmeklētājus, paziņojot pa telefoniem 01, 112 un skolas vadībai.

10.3. Trauksmes gadījumā katrs pedagogs, meistars atbilstoši evakuācijas plānam, bez panikas ved izglītojamos uz shēmā norādītajām jau atslēgtajām durvīm (vai izmanto logus) pa stingri noteiktu maršrutu uz teritoriju ārpus skolas un atrodas tur tik ilgi, kamēr trauksme tiek atcelta.

10.4. Skolas direktors (vai skolas darbinieks, kurš trauksmi izziņojis) pēc saskaņošanas ar novada struktūrām, kuras atbild par iedzīvotāju drošību ekstremālās situācijās, trauksmi atsauc vai paziņo par turpmāko rīcību skolotājiem, kuri ir kopā ar izglītojamiem.

10.5. Kad pedagogu pavadībā izglītojamie skolu atstājuši, skolas administrācija (skolotājs, meistars) pārbauda telpas vai nav palicis kāds cilvēks.